Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego

Symbol:
3121

Nr karty
RP-09


 Dokumenty wymagane:
- wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
- oświadczenie

Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r., poz. 333)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe użytkowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Termin załatwienia sprawy:
30 dnia od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Jakubowska -Specyał - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-8960-607


Tryb odwoławczy:
Możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2009-08-07 15:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-01-13 10:45:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki