Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

Symbol:
3140

Nr karty:
RP-10


Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:
- wniosek o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Podstawa prawna:
- Art. 306a i art. 306 b z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2383 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.)

Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

- dodatkowo 17,00 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia osobie trzeciej

- płatna na konto Urzędu Gminy nr 69 9043 3041 0023 9110 0001.

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier Szymańska  - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624

Agnieszka Spławska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-607

 

Tryb odwoławczy:
Zaświadczenia nie podlegają zaskarżeniu.
Zaskarżeniu podlega odmowa wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Zażalenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.

Uwagi:
Odbiór zaświadczeń:
 - osobiście; osoba ubiegająca się o zaświadczenie lub osoba upoważniona przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia,
- za pośrednictwem poczty

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1994r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2009-08-07 15:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-15 10:26:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki