Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydaje się dla dróg publicznych.

Symbol (Oznaczenie referatu.JRWA):

RI.7230

Nr karty:

RI-01

Wydział:

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty:

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: (PDF) (DOC)

Podstawa prawna

 • art. 39 ust. 9-13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.)
 • dział II rozdział 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
 • uchwała nr XX/183/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opłaty:

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1,0 m2 pasa drogowego jest wskazana w uchwale nr XX/183/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020 r.

Opłaty należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Rokietnica, PBS Odział w Rokietnicy, nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.

Termin odpowiedzi:

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:

Kinga Kusa, Podinspektor ds. Infrastruktury, tel. 61 8 960 603

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Przed złożeniem wniosku na zajęcie pasa drogowego należy pozyskać zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam;
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
  2. cel zajęcia pasa drogowego,
  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam – powierzchnię reklamy,
  4. planowany okres zajęcia pasa drogowego;
 3. Do wniosku należy załączyć:
  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
  2. oświadczenie o:
   1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
   2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
   3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 5. W przypadku etapowego prowadzenia robót zaleca się dołączyć do wniosku harmonogram robót;
 6. Wniosek złożony pisemnie musi zostać podpisany przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć dokumenty pełnomocnictwa – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Złożenie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej;
 8. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.
Wytworzył:
Aleksandra Soloch
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:26:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-02-27 08:07:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki