☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie uzgodnienia wjazdu na drogę gminną oraz rozwiązań urbanistycznych

Symbol:
7230

Nr karty:
RI-04

Dokumenty:
- wniosek o wydanie decyzji/uzgodnienia - wersja pdf   wersja doc
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną planowaną lokalizacją zjazdu (2 egzemplarze),
- Akt notarialny do wglądu,
- plan zagospodarowania działki (w przypadku uzgodnienia rozwiązań urbanistycznych),
- pisemne pełnomocnictwo od Inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik),

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
- Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
- Art. 29 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1333 ze zm.)
- §77, §78, §79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Leopold Wiorek – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury, pokój nr 1, tel. 061 8960-625
Edyta Musiał – Kierownik Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 8, tel. 61-89-60-629

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta).

Uwagi:
W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wytworzył:
Leopold Wiorek, Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2009-12-08 10:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-10 14:42:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1362911