Uchwały z 2010 roku

47. sesja - 15 lutego 2010
XLVII/337/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010  nd. link
XLVII/338/2010 nadania nazw ulicom w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Wspólna, Zacisze] Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1602 link
XLVII/339/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Gościnówka] Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1603 link
XLVII/340/2010 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na rok 2010  nd. link
XLVII/341/2010 nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Rokietnica  nd. link
XLVII/342/2010 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz  nd. link
XLVII/343/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński  nd. link
XLVII/344/2010 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ewid. 197/15 – terenu zabudowy usług dla osób niepełnosprawnych w Kobylnikach gm. Rokietnica w części obejmującej teren działki nr 197/20  Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1604 link
XLVII/345/2010 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie dla działek nr ewid. 199 i 200/1 w części obejmującej teren działek nr 2/26 do 2/29 położonych w Rokietnicy Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1605 link
XLVII/346/2010 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Przy Trakcie Napoleońskim” w Rokietnicy w części obejmującej teren działki nr 1056 Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1606 link
XLVII/347/2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Witkowej dla działek nr 372, 388/1-388/16 i części działki nr 388/17 w Rokietnicy  Nr 81 z dn. 26 kwietnia 2010 r., poz. 1607 link
XLVII/348/2010 skargi na bezczynność Wójta Gminy Rokietnica nd. link
48. sesja - 29 marca 2010
XLVIII/349/2010 udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego  nd. link
XLVIII/350/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010  nd. link
XLVIII/351/2010 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rokietnica na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki nd. link
49. sesja - 26 kwietnia 2010
XLIX/352/2010 udzielenia Wójtowi Gminy Rokietnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009 nd. link
XLIX/353/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010  nd. link
50. sesja - 10 maja 2010
L/354/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Sportowej, ul. Szamotulskiej i ul. Kolejowej nd. link
L/355/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej, ul. Pocztowej, ul. Dworcowej, ul. Szamotulskiej, ul. Podgórnej i ul. Rolnej nd. link
L/356/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Czystej nd. link
51. sesja - 31 maja 2010
LI/357/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010 nd. link
LI/358/2010 określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Rokietnica lub jej jednostkom podległym DZ. URZ. 2010.166.3132 z dn. 25 sierpnia 2010 r. link
LI/359/2010 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury nd. link
LI/360/2010 zmiany uchwały Nr XXXII/250/2009 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
LI/361/2010 przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań dotyczących organizacji ruchu drogowego w miejscowości Rokietnica nd. link
LI/362/2010 przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
LI/363/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Zorza] DZ. URZ. 2010.166.3133 z dn. 25 sierpnia 2010 r. link
LI/364/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Wierzbowa] DZ. URZ. 2010.166.3134  z dn. 25 sierpnia 2010 r. link
LI/365/2010 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Kasztanowa na ul. Akacjowa] DZ. URZ. 2010.166.3135 z dn. 25 sierpnia 2010 r. link
LI/366/2010 oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 12/3 położonej w Rokietnicy nd. link
LI/367/2010 oddania w wieloletni najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy, przy ul. Szkolnej 3c nd. link
LI/368/2010 wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
LI/369/2010 wniesienia do Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
52. sesja - 16 czerwca 2010
LII/370/2010 zatwierdzenia projektu pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 nd. link
53. sesja - 22 czerwca 2010
54. sesja - 28 czerwca 2010
LIV/371/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010 nd. link
LIV/372/2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy nd. link
LIV/373/2010 zatwierdzenia projektu pn. „Szkoła edukacyjnego sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  nd. link
LIV/374/2010 zatwierdzenia projektu pn. „Nauka drogą sukcesu Gminy Rokietnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  nd. link
LIV/375/2010 zamiany gruntów w miejscowości Mrowino i Rokietnica nd. link
LIV/376/2010 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
LIV/377/2010 zaciągnięcia kredytu długoterminowego   nd. link
LIV/378/2010 zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r. nd. link
55. sesja - 30 sierpnia 2010
LV/379/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010  nd. link
LV/380/2010 utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań  nd. link
LV/381/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Południowa] DZ. URZ. 2010.218.3976 z dn. 25.10.2010 link
LV/382/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Kwiatowa] DZ. URZ. 2010.218.3977 z dn. 25.10.2010 link
LV/383/2010 nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Przybroda  nd. link
LV/384/2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 53, 54/2, 54/4, 54/6, 54/7 i części działki 54/8  DZ. URZ. 2010.218.3978 z dn. 25.10.2010 link
LV/385/2010 zmiany Statutu Gminy Rokietnica  DZ. URZ. 2010.218.3979 z dn. 25.10.2010 link
56. sesja - 27 września 2010
LVI/386/2010 zmian w budżecie Gminy na rok 2010  nd. link
LVI/387/2010 upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli o przyjęciu darowizny na  rzecz Gminy  nd. link
LVI/388/2010 zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2009-2015”  nd. link
LVI/389/2010 uchwalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  nd. link
LVI/390/2010 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji  DZ. URZ. 2010.266.5115 z dn. 30.12.2010 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2010.255.4743
Ogłoszony: 22.12.2010
link
LVI/391/2010 zmiany Uchwały Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw,  oraz  przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”  DZ. URZ. 2010.266.5116 z dn. 30.12.2010 link
LVI/392/2010 zmiany uchwały nr LI/362/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  nd. link
LVI/393/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 231, 232/1, 232/2, 233/3-233/8, 482/2 i 483  nd. link
57. sesja - 25 października 2010
LVII/394/2010 zmian w budżecie Gminy na rok 2010  nd. link
LVII/395/2010 opłaty od posiadania psów na 2011 rok  DZ. URZ. 2010.266.5122 z dn. 30.12.2010 link
LVII/396/2010 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. 2010.266.5123 z dn. 30.12.2010 link
LVII/397/2010 ustalenia stawek opłaty targowej  DZ. URZ. 2010.266.5124 z dn. 30.12.2010 link
LVII/398/2010 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok DZ. URZ. 2010.266.5125 z dn. 30.12.2010 link
LVII/399/2010 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok  DZ. URZ. 2010.266.5126 z dn. 30.12.2010 link
LVII/400/2010 zmiany uchwały Nr XLIV/328/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis  DZ. URZ. 2010.266.5127z dn. 30.12.2010 link
LVII/401/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica [ul. Serwisowa] DZ. URZ. 2010.266.5128 z dn. 30.12.2010 link
LVII/402/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rostworowo, gmina Rokietnica [ul. Promyk] DZ. URZ. 2010.266.5129 z dn. 30.12.2010 link
LVII/403/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, gmina Rokietnica [ul. Kukułcza] DZ. URZ. 2010.266.5130 z dn. 30.12.2010 link
LVII/404/2010 wyrażenia opinii o celowości projektowanego przedsięwzięcia budowy drogi dojazdowej do pól uprawnych w obrębie geodezyjnym Kiekrz, gmina Rokietnica, dofinansowanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nd. link
LVII/405/2010 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XXIV/246/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/388/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży – członków klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica  DZ. URZ. 2010.266.5131 z dn. 30.12.2010 link
LVII/406/2010 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 92/4  nd. link
LVII/407/2010 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewid. 174-176, 179, 181-183, 187-190, dz. 198 i część działki nr 180  nd. link
LVII/408/2010 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Rokietnica na realizację inwestycji pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Rokietnica zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” na lata 2011-2014 nd. link
58. sesja - 8 listopada 2010
LVIII/409/2010 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2011 nd. link
LVIII/410/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Spokojna] DZ. URZ. 2010.266.5132 z dn. 30.12.2010 link
LVIII/411/2010 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica [ul. Pułaskiego] DZ. URZ. 2010.266.5133 z dn. 30.12.2010 link
1. sesja - 2/6 grudnia 2010
I/1/2010 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/2/2010 wyboru przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/3/2010 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/4/2010 wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica nd. link
2. sesja - 13 grudnia 2010
II/5/2010 zmian w budżecie Gminy na rok 2010  nd. link
3. sesja - 22 grudnia 2010
III/6/2010 zmiany uchwały Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010 rok  nd. link
III/7/2010 zmian w budżecie gminy na rok 2010  nd. link
III/8/2010 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki  nd. link
III/9/2010 zatwierdzenia dopłat do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  nd. link
III/10/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rokietnica na rok 2011  nd. link
III/11/2010 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przybroda, Gmina Rokietnica [ul. Kaźmierska, Za Torami] DZ. URZ. 2011.71.1223 z dn. 23.03.2011 link
III/12/2010 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica  nd. link
III/13/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica  nd. link
III/14/2010 powołania Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
III/15/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica  nd. link
III/16/2010 powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica  nd. link
III/17/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica  nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2010-02-22 14:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:27:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki