Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Propozycje/uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rokietnica na 2011 rok”, zgodnie z ogłoszeniem wójta gminy Rokietnica z dnia 6 października 2010 r., organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 14.10.2010 r. do 31.10.2010 r. za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w sekcji administracji, zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”.
Uwagi i propozycje na ww. formularzu mogły być składane drogą elektroniczną bądź na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, pok. nr.16. 
W okresie trwania konsultacji przeprowadzone zostało również bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zorganizowane w dniu 20 października 2010 r., o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, podczas którego szczegółowo omówione zostały poszczególne punkty programu współpracy, wraz z doręczeniem w wersji papierowej ww. Projektu programu i Formularza uwag do projektu programu.

Lista organizacji, które wzięły udział w powyższym spotkaniu (20.10.2010 r.):

 1. Hanna Wocko -  Prezes UKS „Błyskawica” w Rokietnicy;
 2. Aleksandra Bartnik – Wiceprezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR”;
 3. Grzegorz Jakś – Wiceprezes Klubu Sportowego Arka-Kiekrz;
 4. Marek Stronka – PZW Sterlet Koło Gminne nr 118 w Rokietnicy;
 5. Anna Człapka – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” w Cerkwicy;


Usprawiedliwioną nieobecność w ww. spotkaniu zgłosili:

 1. Wiesław Kurzak – Prezes GKS Rokita w Rokietnicy;
 2. Jarosław Kurzawa – Prezes UKS „Słowian” w Mrowinie,kwitując jednocześnie odbiór wersji papierowej projektu Programu Współpracy na 2011 r. oraz Formularza uwag do tegoż projektu.


Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniach 14.10.2010r. - 31.10.2010 r. przedstawia się następująco:

Lp. (propozycje/uwagi organizacji pozarządowych do Programu Współpracy na rok 2011 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu, ustępu i punktu Programu Stanowisko Gminy Rokietnica wraz z uzasadnieniem
1

Cele

Brak uwag

Brak
2

Zasady współpracy

Brak uwag

Brak
3

Przedmiot współpracy

Brak uwag

Brak
4

Formy współpracy

Brak uwag

Brak
5

Priorytety w realizacji zadań publicznych

Brak uwag

Brak
6

Inne propozycje

Brak uwag

Brak
7

Bez uwag

Brak

Brak


W wyniku przeprowadzonych konsultacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mając możliwość skorzystania z trzech różnorodnych form ww. konsultacji,  nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na
2011 rok, opracowanego przez Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Pełen przebieg prac nad Programem Współpracy na 2011 przedstawiał się następująco:

 1. Projekt Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok powstał na bazie Programu współpracy na 2010 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Sekretarz Gminy Rokietnica oraz Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem Programu Współpracy przekazano organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rokietnica, za pośrednictwem strony internetowej: www.rokietnica.pl – sekcja administracji – zakładka „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych” 22 września 2010 r. oraz pisemnie poprzez zaproszenie na bezpośrednie spotkanie w sprawie opracowania Programu Współpracy na rok 2011 r., zorganizowanego w dniu 6 października  2010 r., o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 4. Propozycje do projektu Programu Współpracy przyjmowano w okresie od 22.09.2010 r. do 13.10.2010r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez pisemne składanie propozycji do Programu drogą pocztową, bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta i Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Rokietnicy i podczas spotkania zorganizowanego 6 października 2010 r. w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.
 5. W dniu 6.10.2010 r., o godz. 16.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica w sprawie opracowania projektu programu współpracy na rok 2011 z udziałem Sekretarza Gminy Rokietnica Leszka Skrzypińskiego i pracownika Referatu Organizacyjnego i Promocji insp. Danuty Potrawiak, odpowiedzialnej za przygotowanie ww. projektu Programu współpracy. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zmiany ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, przedstawione założenia programu współpracy na rok 2011 ze strony władz samorządowych Gminy Rokietnica oraz złożone przez organizacje pozarządowe pisemne propozycje współpracy do projektu programu na 2011 r. Łącznie 6 organizacji pozarządowych wniosło 6 propozycji. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o upływie ostatecznego terminu zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy w dniu 13.10.2010 r.
 6. siódma propozycja do projektu programu współpracy została wniesiona po ww. spotkaniu przez UKS „Słowian” Mrowino;
 7. W oparciu o znowelizowana ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, program współpracy z roku 2010, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na rok 2011 oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje do Programu, przygotowano projekt Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, który w okresie od dnia 14.10.2010r. do dnia 31.10.2010r. podlegał konsultacjom zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr  LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
 8. w okresie od 14.10.2010 r. do 31.10.2010 r. żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rokietnica nie wniosła propozycji/uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rokietnica na 2011 rok”, co zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się za ważne.
Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Leszek Skrzypiński
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2010-11-09 15:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2010-11-09 15:34:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki