☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 06.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Symbol:
RGM.3032.

Nr karty:
RGM-07

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
- wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zmianami),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
ze zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zwrot podatku od 1 kwietnia  do 30  kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
Zwrot podatku od 1 października do 31 października  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Dolata -  Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, pokój nr 3 tel. 61-8960-622

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut., Urzędu).

2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Uwagi:

1. Terminy składania wniosków:
- od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.
2. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot podatku.

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Widera Lidia
(2010-12-03 12:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2013-02-12 14:21:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7160073