Opłata adiacencka i planistyczna

Symbol:
3134
3137

Nr karty
RP-06

Wydział:
Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z Dz. U. z 2023r., poz. 977)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j . z Dz. U. z 2023., poz. 775 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023r., poz. 1832)
- Uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Gminy Rokietnica z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej ( Dz. U. Woj. Wlkp. ,poz. 5616 z dnia 22 września 2016r.)


Jednostka odpowiadająca:
Violetta Gawenda - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. (61) 8960-607,
poniedziałek 12:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 12:00

 
Miejsce składania dokumentów:
 
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
Biuro Obsługi Interesanta, bud. C
w poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:00

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. 
 
Terminy załatwienia sprawy:
2 miesiące od daty wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych z możliwością przedłużenia terminu.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna

Opłata skarbowa:
Brak opłaty skarbowej

Informacje dodatkowe:
Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 20%
Stawka procentowa z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury 1%

 

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję opłat i związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, Sąd i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Wytworzył:
Violetta Gawenda
Udostępnił:
Widera Lidia
(2010-12-31 11:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-15 10:56:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki