Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd, zlokalizowanych na terenie Gminy

Symbol:               
4422    3153

Nr karty:
KO-01

Podstawa prawna:

Art. 58 ust. 3 i 4, art.  82 ust. 2b;  80 ust. 2 i 2b; art. 90 ust 1, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami),  Uchwała Nr LII/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji oraz Uchwała  Nr LII/471/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr Nr LII/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Jednostka prowadząca sprawę:
Beata Dukat- Koordynator oświaty; pok. nr 21, tel. 61-89-60-618

Opłaty: 
nie pobiera się

Terminy: 

 • na podstawie zgłoszenia spełniającego wymogi  wynikające z cyt. ustawy wydaje się w ciągu 30 dni, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek  niepublicznych oświatowych, Gminy Rokietnica,
 • wniosek o udzielenie dotacji na dany rok, składa się do 30 września  roku poprzedzające rok dotacyjny,
 • odpowiedź w zakresie wysokości  udzielanej dotacji do 30 dni od dnia uchwalenia Budżetu Gminy Rokietnica na dany rok dotacyjny.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu danej placówki niepublicznej, do ewidencji szkół i przedszkoli  niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST, prowadzonej przez Wójta Gminy Rokietnica, przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy.    


Uwaga:
Dotacji udziela się wyłącznie szkołom, przedszkolom/innym formom wychowania przedszkolnego, którym wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli  prowadzonej przez Wójta Gminy Rokietnica

I  WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH


Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i przedszkoli  niepublicznych   Gminy Rokietnica zawiera:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
            a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
            b) realizację innych zadań statutowych,
            c)dokumenty świadczące o  bezpiecznych i higienicznych warunkach  nauki i pracy, zgodnie
               z odrębnymi przepisami;
 • statut szkoły lub placówki; w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego arkusz organizacji pracy placówki
 • informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły  
  podstawowej oraz gimnazjum.

II.   ZEZWOLENIE NA ZAŁOŻENIE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PROWADZONEJ PRZEZ INNY
      ORGAN  NIŻ JST

Wniosek składany przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na założenie szkoły/przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną zawiera:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • projekt aktu założycielskiego
 • projekt statutu
 •  opinia właściwego miejscowo komendanta  powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
 • Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić przedszkole publiczne i najbliższym jego otoczeniu
 • Informacja dotycząca kwalifikacji  pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia
 • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania przedszkola publicznego w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół/ przedszkoli publicznych.

III.    DOTACJA Z BUDŻETU GMINY ROKIETNICA

 1. Warunkiem otrzymania dotacji na dany rok  budżetowy, jest  złożenie wniosku do organu dotującego zgodnie z wzorem  stanowiącym załącznik  do Uchwały Nr Nr LII/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku. (druk do pobrania)
 2. W celu otrzymania dotacji na dany miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca wg stanu na dzień 1 dnia miesiąca, organ prowadzący  składa informację o planowanej liczbie uczniów .  (druk do pobrania)
 3. Po zakończeniu roku dotacyjnego, do dnia 20 stycznia roku następującego po roku dotacyjnym  organ prowadzący , składa organowi dotującemu rozliczenie roczne wg załącznika. (druk do pobrania)

 

Wytworzył:
Beata Dukat
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-01-10 15:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-03-25 14:33:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki