Dofinansowanie Pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Symbol: 
4453

Nr karty:
KO-02

Podstawa prawna:
- Art. 70b ust. 6; w związku z art. 70b ust 1-3, 5 i74 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami),
- Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  ( Dz. U.  z 1996 r.  Nr 60, poz. 278 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( tj. Dz. U. z 2002 r.  Nr 113, poz. 988 ze zmianami)
a także komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zmianami)

Jednostka prowadząca sprawę:
 
Beata Dukat- Koordynator oświaty; pok. nr 21 tel. 61- 89-60-618

 

Opłaty: 
nie pobiera się

 

Terminy: 

  • Pracodawca składa wniosek w raz z załącznikami w terminie 3 miesięcy od ukończenia  przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej  pracy,
  • w ciągu 30 a w sprawach wymagających  postępowania wyjaśniającego 60 dni od dnia  złożenia przez Pracodawcę wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego  pracownika, Wójt Gminy Rokietnica w po stwierdzeniu spełnienia  wymogów wynikających z cyt. wyżej przepisów, w drodze decyzji  przyznaje dofinansowanie Pracodawcy.

 

Tryb odwoławczy:
Od wydanej  decyzji  przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy. 


         
Dokumenty: 

Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w jego imieniu kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplom, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i poświadczające zdanie egzaminu.
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

- kopie ww. załączników, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez uprawnioną osobę lub instytucję.
 

Wytworzył:
Beata Dukat
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-01-10 17:57:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2013-04-02 10:25:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki