☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2011 roku

4. sesja - 31 stycznia 2011
IV/18/2011 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
IV/19/2011 uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na rok 2011 DZ. URZ. 2011.71.1229 z dn. 23.03.2011 link
5. sesja - 7 lutego 2011
V/20/2011 zmiany Uchwały Nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica DZ. URZ. 2011.71.1233 z dn. 23.03.2011 link
V/21/2011 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2011-2013 nd. link
V/22/2011 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica na lata 2011-2013 nd. link
V/23/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania nd. link
V/24/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Spacerowa] DZ. URZ. 2011.71.1234 z dn. 23.03.2011 link
V/25/2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 64 nd. link
V/26/2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 154/130, 154/131, 154/132  i 154/179 nd. link
V/27/2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej nd. link
V/28/2011 ustalenia terminów i miejsc wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Gminy Rokietnica kadencji 2010-2014 nd. link
V/29/2011 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2011 nd. link
V/30/2011 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
6. sesja - 28 lutego 2011
VI/31/2011 wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
VI/32/2011 rozwiązania Zespołu Szkół w Rokietnicy nd. link
VI/33/2011 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rokietnica DZ. URZ. 2011.110.1861 z dn. 22.04.2011 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1875
Ogłoszony: 22.04.2011 
link
VI/34/2011 wymagań  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części DZ. URZ. 2011.110.1862 z dn. 22.04.2011 link
VI/35/2011 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. 2011.110.1863 z dn. 22.04.2011 link
VI/36/2011 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
7. sesja - 28 marca 2011
VII/37/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
VII/38/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok  nd. link
VII/39/2011 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
VII/40/2011 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
VII/41/2011 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki  nd. link
VII/42/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki nd. link
VII/43/2011 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. 2011.146.2348 z dn. 26.05.2011 link
VII/44/2011 zmiany uchwały  Nr LVII/399/2010  z 25 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok DZ. URZ. 2011.146.2349 z dn. 26.05.2011 link
VII/45/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewid. 66/2, 66/5, 66/9, 66/10, 66/12, 66/13, 66/21, 66/25 oraz części działek nr 66/8 i 66/20 DZ. URZ. 2011.136.2174 z dn. 17.05.2011 link
VII/46/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Sportowej, ul. Szamotulskiej i ul. Kolejowej  DZ. URZ. 2011.136.2175 z dn. 17.05.2011 link
VII/47/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Karolewska] DZ. URZ. 2011.146.2350 z dn. 26.05.2011 link
VII/48/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica [ul. Kasztanowa] DZ. URZ. 2011.146.2351 z dn. 26.05.2011 link
8. sesja - 26 kwietnia 2011
VIII/49/2011 zmiany uchwały Nr XXII/153/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nd. link
VIII/50/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Przybroda, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3100 z dn. 13.07.2011 link
VIII/51/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3101 z dn. 13.07.2011 link
VIII/52/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3102 z dn. 13.07.2011 link
VIII/53/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3103 z dn. 13.07.2011 link
VIII/54/2011 zamiany gruntów w miejscowości Mrowino i Rokietnica nd. link
VIII/55/2011 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
VIII/56/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Grzybowa, Borowikowa, Rydzowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3104 z dn. 13.07.2011 link
VIII/57/2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3105 z dn. 13.07.2011 link
9. sesja - 30 maja 2011
IX/58/2011 udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego nd. link
IX/59/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
IX/60/2011 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
IX/61/2011 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury nd. link
IX/62/2011 likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
IX/63/2011 zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
IX/64/2011 określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.229.3675 z dn. 26.08.2011 link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2011.229.3693
Ogłoszony: 26.08.2011 
link
IX/65/2011 zmiany Uchwały Nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica DZ. URZ. 2011.266.4217 z dn. 05.10.2011 link
IX/66/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3923 z dn. 14.09.2011 link
IX/67/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3924 z dn. 14.09.2011 link
IX/68/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3925 z dn. 14.09.2011 link
IX/69/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Zachodnia] DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3926 z dn. 14.09.2011 link
IX/70/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Noblistów] DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3927 z dn. 14.09.2011 link
10. sesja - 6 czerwca 2011
X/71/2011 udzielenia Wójtowi Gminy Rokietnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010 nd. link
11. sesja - 27 czerwca 2011
XI/72/2011 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica nd. link
Załącznik 1 - tekst studium link
Załącznik 2.1 - mapa link
Załącznik 2.2 - mapa link
Załącznik 2.3 - mapa link
Załącznik 2.4 - mapa link
Załącznik 2.5 - mapa link
Załącznik 2.6 - mapa link
Załącznik 2.7 - mapa link
Załącznik 2.8 - mapa link
Załącznik 2.9 - mapa link
Załącznik 2.10 - mapa link
Załącznik 2.11 - mapa link
Załącznik 2.12 - mapa link
Załącznik 3 i 4 - rozstrzygnięcie uwag link
XI/73/2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota dla działek nr 50/15, 50/16 i 51 nd. link
XI/74/2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap nd. link
XI/75/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu  Gminy Rokietnica za 2010 rok
nd. link
XI/76/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
XI/77/2011 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
XI/78/2011 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
XI/79/2011 nadania nazw ulicom w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Orzechowa, Czeremchowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.246.3898 z dn. 14.09.2011 link
XI/80/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Krykietowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.246.3899 z dn. 14.09.2011 link
XI/81/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybroda, Gmina Rokietnica [ul. Parkowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.246.3900 z dn. 14.09.2011 link
XI/82/2011 zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica z dnia 03.06.2011 nr 41/2011 w sprawie ograniczenia w korzystaniu z wodociągów wiejskich na terenie Gminy  Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.246.3901 z dn. 14.09.2011 link
XI/83/2011 rozpatrzenia skargi nd. link
12. sesja - 29 sierpnia 2011
XII/84/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
XII/85/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
XII/86/2011 rezygnacji z zaciągnięcia zobowiązania finansowego przez Gminę Rokietnica na realizację inwestycji p.n. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Rokietnica zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” na lata 2011-2014 nd. link
XII/87/2011 zmiany uchwały Nr LVII/399/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok zmienioną uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/399/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4353 z dn. 17.10.2011 link
XII/88/2011 zmiany Uchwały Nr XLIII/313/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4354 z dn. 17.10.2011 link
XII/89/2011 ustalenia na terenie Gminy Rokietnica sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i publicznych przedszkoli oraz ich siedzib DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4355 z dn. 17.10.2011 link
XII/90/2011 zmiany Uchwały Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4356 z dn. 17.10.2011 link
XII/91/2011 zatwierdzenia projektu pn. "Skarb malucha" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 nd. link
XII/92/2011 powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych nd. link
XII/93/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Dalekie, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4357 z dn. 17.10.2011 link
XII/94/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4358 z dn. 17.10.2011 link
XII/95/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4359 z dn. 17.10.2011 link
XII/96/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4360 z dn. 17.10.2011 link
XII/97/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4361 z dn. 17.10.2011 link
XII/98/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Pawłowice, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4362 z dn. 17.10.2011 link
XII/99/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4363 z dn. 17.10.2011 link
XII/100/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Rostworowo, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4364 z dn. 17.10.2011 link
XII/101/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Starzyny, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4365 z dn. 17.10.2011 link
XII/102/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Żydowo, Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2012.1045  z dn. 20.02.2012 link
13. sesja - 26 września 2011
XIII/103/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
XIII/104/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
XIII/105/2011 zmiany Statutu Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.311.4940 z dn. 21.11.2011 link
XIII/106/2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Kiekrz, rejon Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania nd. link
XIII/107/2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania nd. link
XIII/108/2011 przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016)” nd. link
XIII/109/2011 uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rokietnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020” nd. link
XIII/110/2011 przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokietnica w latach 2009-2032” nd. link
XIII/111/2011 zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica nr 59/2011 z dnia 30.08.2011r. w sprawie zniesienia ograniczenia w korzystaniu z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2011.311.4941 z dn. 21.11.2011 link
XIII/112/2011 wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych DZ. URZ. WOJ. 2011.311.4942 z dn. 21.11.2011 link
XIII/113/2011 uchylenia Uchwały Nr XXXI/326/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Gminnej w Rokietnicy nd. link
XIII/114/2011 uchylenia Uchwały Nr XXXI/329/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy nd. link
14. sesja - 24 października 2011
XIV/115/2011 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rokietnica” Panu Stanisławowi Florianowi Sikorskiemu nd. link
XIV/116/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
XIV/117/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
XIV/118/2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej nd. link
XIV/119/2011 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica dla części działki nr 14/12 położonej w Rokietnicy nd. link
XIV/120/2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, dla części działki nr 14/12 nd. link
XIV/121/2011 wyrażenia opinii o celowości projektowanego przedsięwzięcia modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych w obrębie geodezyjnym Rokietnica, Gmina Rokietnica, dofinansowywanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego nd. link
XIV/122/2011 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach do orzekania w latach 2012-2015 nd. link
XIV/123/2011 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w latach 2012-2015 nd. link
15. sesja - 11 listopada 2011
16. sesja - 28 listopada 2011
XVI/124/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020  nd. link
XVI/125/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link
XVI/126/2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6366 z dn. 21.12.2011 link
XVI/127/2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6367 z dn. 21.12.2011 link
XVI/128/2011 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6407 z dn. 22.12.2011 link
XVI/129/2011 zmiany Uchwały  Nr XII/88/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2011 roku  w sprawie  określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6368 z dn. 21.12.2011 link
XVI/130/2011 określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2012 rok DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6369 z dn. 21.12.2011 link
XVI/131/2011 ustalenia stawek opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6370 z dn. 21.12.2011 link
XVI/132/2011 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6371 z dn. 21.12.2011 link
XVI/133/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (AQUANET) nd. link
XVI/134/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (PUK) nd. link
XVI/135/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (PUK) nd. link
XVI/136/2011 zatwierdzenia dopłat do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (PUK) nd. link
XVI/137/2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewid. 174-176, 179, 181-183, 187-190, 198 i część działki nr 180 DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6610 z dn. 28.12.2011 link
XVI/138/2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 92/4 DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6611 z dn. 28.12.2011 link
XVI/139/2011 oddania w wieloletnią dzierżawę części działki nr 16/1 położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XVI/140/2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przybroda na lata 2011-2018 nd. link
XVI/141/2011 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2012 nd. link
XVI/142/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 nd. link
XVI/143/2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Zbożowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6408 z dn. 22.12.2011 link
XVI/144/2011 zmiany Uchwały Nr XIV/123/2011 Rady Gminy Rokietnica z dn. 24 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w latach 2012-2015 nd. link
XVI/145/2011 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2012 nd. link
XVI/146/2011 nadania nazwy ulicy miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Teatralna., Artystyczna, Aktorska, Sceniczna, Afiszowa] DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6409 z dn. 22.12.2011 link
XVI/147/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 101/11 położonej w miejscowości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XVI/148/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 757/35 położonej w miejscowości Kiekrz, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nd. link
XVI/149/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do
działek nr 787/14 oraz 787/29 położonych w miejscowości Kiekrz, będących rozliczeniem ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału
nd. link
XVI/150/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do
działek nr 853/27 oraz 853/34 położonych w miejscowości Kiekrz, będących rozliczeniem ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału
nd. link
XVI/151/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do
działek nr 66/45 oraz 66/49 położonych w miejscowości Mrowino, będących
rozliczeniem ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału
nd. link
XVI/152/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do
działki nr 80/12 położonej w miejscowości Mrowino, będącej rozliczeniem ustalonej
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nd. link
XVI/153/2011 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do
działki nr 833/3 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nd. link
17. sesja - 19 grudnia 2011
XVII/154/2011 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2020 nd. link
XVII/155/2011 uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na rok 2012 DZ. URZ. WOJ. 2012.970 z dn. 14.02.2012 link
XVII/156/2011 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 nd. link
XVII/157/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2020 nd. link
XVII/158/2011 zmian w budżecie gminy Rokietnica na 2011 rok nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2011-02-08 14:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 13:53:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996