rok 2017

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Data wpływu: 06.04.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ulicy Modrzewiowej w Rostworowie

W sprawie: uciążliwości związanych z użytkowaniem ulicy Modrzewiowej w Rostworowie

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 09.06.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy miejscowości Pawłowice Gminy Rokietnica

W sprawie: budowy brakującej części ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w kierunku miejscowości Sobota

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji: 

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 21.06.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: 

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa 
www.dezodoryzacja.pl

Osoba Prawna: Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
www.gmina.plwww.samorzad.pl

W sprawie: publikacji na Oficjalnej Stronie Internetowej Urzędu - załączonego Baneru dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

Treść pisma: wersja elektroniczna petycjipodpis elektroniczny

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Publikacja na stronie www.rokietnica.pl

3) Odpowiedź:
    - wersja elektroniczna
    - podpis elektroniczny


Data wpływu: 05.07.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy miejscowości Rokietnica

W sprawie: 
Wykonania inwestycji na drodze będącej własnością gminy w zakresie:
- wybudowania chodnika w pasie drogowym wzdłuż ulicy Działkowej;
- naprawienia istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Działkowej;
- nałożenie nawierzchni asfaltowej na odgałęzieniu drogi od ulicy Działkowej,

Treść pisma: scan petycjimapa

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 14.09.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

W sprawie: przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych - wszystkich szkół podstawowych, Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji: 

1) Petycja przekazana do podległych Placówek Oświatowych 

2) Odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu


Data wpływu: 2.10.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: 

Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Wiarygodna Firma sp. z o.o., Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

W sprawie: utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 20.11.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy osiedla Topolowego w Bytkowie

W sprawie: zmniejszenia środków budżetowych na realizację projektu "Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie" (na podstawie Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05.10.2017 r.)

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Uzupełnienie petycji o podpisy mieszkańców.

3) Odpowiedź


Data wpływu: 23.11.2017

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący:  Osoba Prawna

W sprawie: poprawy efektywności energetycznej

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 24.11.2017

Wnoszący: Mieszkańcy Os. Topolowego w Bytkowie

W sprawie: problemu zalanych ulic i posesji w obrębie ulic Agrestowej i Aroniowej w Bytkowie

Treść pisma: scan petycji 

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 24.11.2017

Wnoszący: Mieszkańcy Os. Topolowego w Bytkowie

W sprawie: zlikwidowania olbrzymich kałuż i nierówności na odcinku pomiędzy ulicami Aroniową i Agrestową w Bytkowie. 

Treść pisma: scan petycji 

Stan rozpatrzenia petycji: 

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź


Data wpływu: 24.11.2017

Wnoszący: ---

W sprawie: zlikwidowania niedokończonej budowy. 

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji: 

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Petycja została przekazana według właściwości do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu jako organu właściwego do przeprowadzenia kontroli niedokończonej budowy


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2017 przez Wójta Gminy Rokietnica

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. do Wójta Gminy Rokietnica wpłynęło 12 petycji.

Na stronie internetowej zamieszczono informację o sposobie załatwienia 11 petycji oraz ich odwzorowanie cyfrowe (skan).

Ponadto do Wójta Gminy Rokietnica wpłynęła 1 petycja - które po analizie ich treści - zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach została przekazane do rozpatrzenia właściwemu organowi.

We wskazanym okresie odnotowano również 1 petycję niespełniającą wymogów przewidzianych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.

Autorzy petycji jednokrotnych wnosili o:

 • w sprawie uciążliwości związanych z użytkowaniem ulicy Modrzewiowej w Rostworowie
 • w sprawie budowy brakującej części ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w kierunku miejscowości Sobota;
 • publikację na Oficjalnej Stronie Internetowej Urzędu - załączonego Baneru dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej;
 • wykonanie inwestycji na drodze będącej własnością gminy w zakresie:
  - wybudowania chodnika w pasie drogowym wzdłuż ulicy Działkowej,
  - naprawienia istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Działkowej,
  - nałożenie nawierzchni asfaltowej na odgałęzieniu drogi od ulicy Działkowej;
 • przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych - wszystkich szkół podstawowych, Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach;
 • utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy;
 • zrewidowanie budżetu na rok 2018 i zwiększenie nakładów w celu realizacji przedsięwzięcia wykonanie łącznika pomiędzy ul. Malinową a Porzeczkową (dot. zmniejszenia środków budżetowych na realizację projektu "Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie", na podstawie Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05.10.2017 r.);
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwiązanie problemu zalanych ulic i posesji w obrębie ulic Agrestoweji Aroniowej w Bytkowie;
 • zlikwidowanie olbrzymich kałuż i nierówności na odcinku pomiędzy ulicami Aroniową i Agrestową w Bytkowie;
 • zlikwidowanie niedokończonej budowy.

Petycje, które zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach zostały przekazane do rozpatrzenia właściwym organom.

 • Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia kontroli niedokończonej budowy.
Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Arkadiusz Chołżyński
(2017-12-01 10:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2018-04-05 12:47:05)