Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Symbol:
6730

Nr karty:
RZP-04

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Wymagane dokumenty:
1.  zgoda stron postępowania na zmianę decyzji (formularz)

Załączniki:
1. Wniosek o zmianę decyzji
2. Zgoda na zmianę decyzji

Podstawa prawna:
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach:
  - wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki;
  - współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa;
  - zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.

Jednostka odpowiadająca:
Sandra Kowalczyk - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Dominika Nowak - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Anna Mazur - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Anna Mazur
Udostępnił:
Widera Lidia
(2011-12-05 15:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-01-19 15:05:00)