Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nr karty:
RS-02

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne
i zgodne z prawdą i  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze   wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wniosek o wpis do rejestru
Oświadczenie

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 9 b i art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rokietnica prowadzi Wójt Gminy Rokietnica od dnia 1 stycznia 2017 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Rokietnica jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rokietnica na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Opłaty:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827) – część I, pkt 36 pdpkt 9a (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł. 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Jednostka odpowiadająca:

Katarzyna Lokke, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, pok. Nr 9, tel. 61 89 60 616

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

brak

 

Wytworzył:
Małgorzata Weymann
Udostępnił:
Widera Lidia
(2012-01-26 12:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-05 10:58:24)