Wniosek wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych

Symbol 
RS 6180

Nr karty:
RS-08

Referat
Referat Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub maku
2. Oświadczenia wnioskodawcy, o:
• niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65.ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
• że uprawa konopi włóknistych prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celuzowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa|
• że, jestem świadomy, iż uprawa konopi innych niż wymienione jest zabroniona.
• że, daję należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie
3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
4. Dowód zapłaty należytej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł.
5. Dowód zapłaty należytej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.
6. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin
7. Umowa:
a) umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
b) zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składane do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 po dokonaniu ich wysiewu.

Podstawa prawna:
1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. D. U. z 2019r., poz. 852, ze zm.)
2. Część III ust. 29 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
3. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach – wydawane corocznie

Opłaty:
1. Opłata skarbowa w wysokości 30 zł
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin odpowiedzi: 
1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Referat Gospodarki Rolnej i Współpracy Środowiskowej
3. Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Ochrony Środowiska
Kinga Kusa - Podinspektor ds. ochrony zwierząt i rolnictwa, pokój nr 6
e-mail: kinga.kusa@rokietnica.pl

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni zgodnie z art.64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.
2. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Wytworzył:
Lidia Lubka
Udostępnił:
Widera Lidia
(2014-10-15 09:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-05 11:00:28)