OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, dla działki nr 14/20

                            Rokietnica, dnia 02.02.2015r.

RG.6721.7.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, dla działki nr 14/20

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/360/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, dla działki nr 14/20, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  09 lutego 2015r. do 10 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, o godz. 17:00 (sala nr 13). Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica , ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy.                                                  

Wytworzył:
Edyta Musiał
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-02-02 13:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-02-02 13:03:06)