Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186

RZP.6721.2.2017                                                                          

Rokietnica, dnia 27 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 t.j. ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. ze zm.) zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały Nr XXXVI/346/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186;
  • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica, w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 18.00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 08.00 do 12.00 (pok. nr 8).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 26 maja 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Radosław Duda
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-04-27 11:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-04-27 11:06:01)