Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - Rozbudowa pasa drogowego ulicy Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika

Rokietnica, 19.09.2017 r.

Informacja Wójta Gminy Rokietnica

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Wójt Gminy Rokietnica jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Rokietnica na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) informuje, że prowadzone są przygotowania do realizacji inwestycji pn.

Rozbudowa pasa drogowego ulicy Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a przywołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z kanału technologicznego proszone są o składanie wniosków w przedmiotowej sprawie. We wnioskach należy zawrzeć informacje o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, długości odcinka oraz inne niezbędne dane, pomocne w prawidłowym doborze parametrów kanału technologicznego. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Rokietnica

ul. Golęcińska 1

62-090 Rokietnica

Kanał technologiczny udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ww. ustawy o drogach publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja została podana do publicznej wiadomości w dniu 19.09.2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica http://bip.rokietnica.pl oraz przesłana do wiadomości na adres:

  1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-19 14:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-19 14:31:11)