Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Błyskawica dot. realizacji zadania publicznego pn. BŁYSKAWICA OPEN

Rokietnica, dnia 08-01-2018 r.

Nr RO.525.7.2018

 

Informacja

o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego
pn. „BŁYSKAWICA OPEN”

 

W dniu 3 stycznia 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica zwrócił się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „BŁYSKAWICA OPEN” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione łącznie następujące warunki:

·  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

·  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 18.00 w następujący sposób: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 18.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>> LINK 

 

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
(2018-01-08)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2018-01-08 13:28:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2018-01-09 13:22:40)