Wniosek o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Symbol (Oznaczenie referatu.JRWA):
RS.3162

Nr karty:
RS-13

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty:
Wniosek o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna
Art. 207 w związku z art. 72, art.73, art. 75 oraz art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)

Opłaty:
Brak opłat.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Agata Marciniak, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 1, nr tel. 61-89-60-632

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tut. Organu podatkowego.

Uwagi:
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wytworzył:
Agata Marciniak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-22 12:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-02-15 14:37:04)