Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Rokietnica, dn. 04-04-2018 r.

Nr RO.524.14.2018

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

zarządzam, co następuje:

 § 1.        Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym  konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

1. Danuta Potrawiak - Przewodniczący Komisji;

2.  Katarzyna Paulus - Skarbnik Gminy;

3.  Beata Fudala - przedstawiciel organizacji pozarządowych;

4.  Zdzisław Smól - przedstawiciel organizacji pozarządowych;

5.  Agnieszka Antczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

§ 2.        Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 3.         Nadaję Regulamin Pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.        Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  30/2018
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

REGULAMIN PRACY

Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

§ 1.  1. Wójt powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert liczącą 5 członków i ustala jej skład osobowy.

2. W posiedzeniach Komisji Konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 3 członków składu Komisji.

3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.

4. Komisja Konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

§ 2.  1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do pisemnego sporządzenia oceny oferty oraz stanowiska Komisji wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

2.  Komisja Konkursowa podczas oceny wniosku stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub innych przepisach, w tym w Rocznym Programie Współpracy. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zostały określone w Zarządzeniu nr 25/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

3.  Do każdej podlegającej opiniowaniu oferty Komisja Konkursowa powinna załączyć kwestionariusz oceny oferty oraz stanowisko Komisji Konkursowej.

4. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Rokietnica.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Rokietnica i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

§ 3.  Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.rokietnica.pl (w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica.

§ 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Rokietnica z 4.04.2018 r. >>> LINK

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-04-05 13:01:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-04-05 13:14:45)