Budowa oświetlenia drogowego w m. Rokietnica ul. Jasna, Przyjemna, Miła, Wesoła, Pogodna, Dobra, Urocza

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 
 
     Załączniki do SIWZ:
 
     2.1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1
 
     2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 
     2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3
 
     2.4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4
 
     2.5. Wykaz robót - załącznik nr 5
 
     2.6. Wzór umowy - załącznik nr 6
 
3. Dokumentacja projektowa:
 
   3.1. Projekt elektryczny budowlano-wykonawczy >>> kliknij tutaj
   
   3.2. Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej >>> kliknij tutaj
 
   3.3. Projekt trasy >>> kliknij tutaj
 
   3.4. Schemat oświetlenia >>> kliknij tutaj 
 
   3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót >>> kliknij tutaj
 
   3.6. Warunki przyłączenia do sieci >>> kliknij tutaj
 
   3.7. Kosztorys ofertowy >>> kliknij tutaj
 
   3.8. Przedmiar robót >>> kliknij tutaj
 

Rokietnica 01.10.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Gmina Rokietnica, działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert, które miało miejsce w dniu 01 października  2020r. o godzinie 09:10.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  174.000 zł brutto. Do postępowania złożono 5 ofert przetargowych.

L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto
PLN:

Okres gwarancji:

Termin
wykonania:

Warunki
płatności:

 

1.

 

ATMA
Halina Radzimirska
 ul. Tuwima 7
87-700 Aleksandrów Kujawski

 

135.498,58

 

60 m-cy

 

30.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa (50%),
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

2.

 

PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk
Roszkówko 25
63-230 Witaszyce

 

149.624,16

 

60 m-cy

 

30.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,(50%)
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

3.

        

PNP Sp. z o.o.
ul. Chabrowa 20
62-002 Suchy Las

 

171.292,48

 

60 m-cy

 

30.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa (50%),
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

4.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2
62-002 Suchy Las

 

136.415,97

60 m-cy

30.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

5.

 

„ELTECH  - POZ  Sp. z o.o.
Bytkowo
ul. Obornicka 15
62-090 Rokietnica

 

 

132.840,00

60 m-cy

 

30.11.2020

zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ


Rokietnica, dn. 13.10.2020 r.

Nr RI.271.15.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr  5  złożona przez firmę:

„ELTECH - POZ” Sp. z o.o. Bytkowo ul. Obornicka 15, 62 - 090 Rokietnica

z ceną 132.840,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy

(cena słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł  brutto)


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do postępowania złożono  5  ofert przetargowych.

Oferta Nr 1

ATMA  Halina Radzimirska  ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 58,82

Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 98,82


Oferta Nr 2

PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 53,27

Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 93,27

 

Oferta Nr 3

PNP Sp. z o.o. ul. Chabrowa 20 , 62-002 Suchy Las

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.


Oferta Nr 4

Serwis Drogowy Pl.  Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 58,43

Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 98,43


Oferta Nr 5

ELTECH - POZ Sp. z o.o. Bytkowo ul. Obornicka 15, 62-090 Rokietnica

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60

Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-09-16 12:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-10-13 11:31:20)