2020_10_13 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu publicznego ofertowego pisemnego

Rokietnica, dnia 13 października  2020 r.

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu publicznego (ofertowego pisemnego)

 
1. Podstawa prawna:

1) Art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

2) Zarządzenie Nr  101/2020  Wójta Gminy Rokietnica z dnia  13 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego, stanowiącego własność Gminy Rokietnica.

 

2.      Dane Sprzedającego

Gmina Rokietnica, REGON: 631258543, NIP: 777 283 48 84

Miejscowość: 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

Strona internetowa: www.rokietnica.pl, urzad@rokietnica.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:30 - 18:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:00 – 14:00.

 

3.      Przedmiot przetargu:

Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Rokietnica.

- Marka MAGIRUS – DEUTZ FM 192 D 11FA ,
- Model pojazdu: FM 192D 11FA

- Nr rejestracyjny:  PZ 8379 W,
- Rok produkcji 1982,
- Kolor: RAL 3000 Czerwony,
- Nr identyfikacyjny (VIN) 49DD121410
- Okres eksploatacji pojazdu; od 06.04.2011
- Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg
- Pojemność/moc silnika: 9506,00 cm3  /141 KW
- Przebieg w km: 22557 km
- Rodzaj skrzyni biegów: manualna
- Rodzaj napędu 4x4
- Wartość pojazdu 25.000 zł. Brutto.

Auto posiada badania techniczne do dnia 25.03.2021.

 

4. Tryb przetargu:  Przetarg ofertowy pisemny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 

5.      Cena wywoławcza samochodu:

Cenę wywoławczą ustalono na podstawie porównawczej rynku, która dla samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS – DEUTZ FM 192 D 11FA  o numerze rejestracyjnym PZ 8379 W  wynosi: 25. 000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 

6.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego - Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, Budynek A lub przesłać pocztą na jego adres w terminie do 23 października 2020 r. do godz. 12:00. Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS – DEUTZ FM".

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


7.     Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie  Gminy Rokietnica , ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w sali sesyjnej I piętro przez komisję przetargową w dniu 23 października 2020 r.  o godz. 12:10.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 23 października 2020 roku o  godz. 12:10. Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

 

8.      Miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu:

Samochód specjalny pożarniczy marki MAGIRUS – DEUTZ FM 192 D 11FA można obejrzeć w jednostce OSP w Mrowinie ul. Kopernika 2.

Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem druhem Leszkiem Małyszką, tel. 696 914 105.


9.      Inne informacje

1)      Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2)      Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

3)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

4)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i potwierdzeniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Uwaga: Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Regulamin przetargu wraz z załącznikami >>> LINK 

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13  października 2020 roku w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Rokietnica oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.

 


INFORMACJA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO W TRYBIE PRZETARGU
PUBLICZNEGO (OFERTOWEGO PISEMNEGO)

 

 

W wyniki rozstrzygnięcia przetargu ofertowego pisemnego na  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Marki Magirus - Deutz FM  192d 11FA o nr rej. PZ 8379 W  wybrana została oferta Ochotniczej  Straży  Pożarnej w Chroślu 14, 13-304 Radomno  z ceną 25,200 zł brutto.
Do postępowania została złożona jedna oferta.

 

 

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2020-10-13)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-10-13 14:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2020-10-26 12:28:47)