Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.1.2021

Rokietnica, dn. 19.04.2021 r.

Wójt Gminy Rokietnica

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica, powiat poznański

Przedmiot przetargu

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

5

222/33, Napachanie

0,2505 ha

RV – grunty orne, RVI grunty orne

215.280,00 zł netto

11.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/452/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006  roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Leśnej (ogł. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.08.2006 r. Nr 132, poz. 3232) – działka nr 222/33 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej i teren oczka wodnego.

Opis nieruchomości:

Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działki nr 222/33 położonej w Napachaniu prowadzi księgę wieczystą PO1A/00059092/8.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Napachanie przy ulicy Sosnowej.

Kształt działki jest zwarty, regularny, prostokątny. W centralnej części działki znajduje się zagłębienie terenu – oczko wodne. W ulicy Sosnowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Działka nr 222/33 położona w Napachaniu jest uzbrojona.

Informacje dodatkowe:

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy sprzedaży. Cena nieruchomości powiększona o podatek VAT podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego. 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Przetarg na sprzedaż ww. niezabudowanej nieruchomości gruntowej odbędzie się dnia 25 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 12:00, w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej 18B w Rokietnicy.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 18 maja 2021 roku (wtorek)  na rachunek bankowy Gminy Rokietnica w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu O/Rokietnica – nr 19 9043 1041 3041 0023 9110 0028, ze wskazaniem w tytule przelewu obrębu ewidencyjnego nieruchomości. Dokument potwierdzający wpłatę wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienie przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, tel. 61 89 60 609.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Anna Skrzypiec
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-04-20 14:18:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-04-20 14:27:31)