Obwieszczenie nr RZP.6721.8.2021 z dn. 22.11.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rokietnica w rej. ulicy Golęcińskiej

Informacja dotycząca zdalnego udziału w dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica w rej. ulicy Golęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. Gminnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, odbędzie się przy użyciu platformy ClickMeeting.

W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z poniższego linku.

https://rokietnica.clickmeeting.com/dyskusjapubliczna

Ważna informacja!

Zdalne dyskusje publiczne są nagrywane (zapis dźwięku, zapis tekstu z modułu czat) w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej i zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych.

Preferowaną formą zadawania pytań czy też wzięcia udziału w dyskusji on-line jest opcja tekstowa - poprzez czat.

Uczestnicy dyskusji komunikujący się przy pomocy włączonej kamery i mikrofonu przyjmują do wiadomości, iż ich wizerunek zostanie udostępniony pozostałym członków dyskusji w trakcie sesji on-line.

 

RZP.6721.8.2021                                                                                  Rokietnica, dnia 22.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica w rej. ulicy Golęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. Gminnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z póź.zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica w rej. ulicy Golęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. Gminnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.11.2021 r. do 29.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62- 090 Rokietnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów, po uprzednim umówieniu się i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, telefonicznie pod nr 61 8960 630 oraz przez adres e-mail: urzad@rokietnica.pl lub za pomocą platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Rokietnica na adres ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub elektronicznej za pomocą platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

                                                                                                                              Wójt Gminy Rokietnica

Na podst. art. 17a Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Rokietnica. Złożone uwagi - po ich zanonimizowaniu - będą przekazywane przez Administratora do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.rokietnica.pl (Urząd Gminy > RODO).

Załączniki:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

2. Projekt uchwały

3. Mapa

Sprawę prowadzi: Ewa Zagdańska Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
telefon: (61)8960-630

Wytworzył:
Ewa Zagdańska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-11-22 11:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-11-30 12:14:31)