Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Rokietnica

Nr RO.2110.14.2022

Rokietnica, dn. 23.11.2022 r.

Wójt Gminy Rokietnica
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

W URZĘDZIE GMINY ROKIETNICA

I. DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw ochrony środowiska – podinspektor;
 2. Komórka organizacyjna: Referat Ochrony Środowiska;
 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy;
 4. Warunki pracy:

1) praca biurowa przy komputerze – 70%;
2) praca w terenie – 30%;

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie:
 • konieczne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • pożądane: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem, leśnictwo, wyższe przyrodnicze (biologia lub ochrona środowiska lub kierunki pokrewne w obszarze nauk przyrodniczych) lub związane z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku.
 1. doświadczenie zawodowe:
 • konieczne: minimum roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem stanowiska pracy;
 • pożądane: minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko, ustawy Prawo Wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, Statut Gminy Rokietnica.

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. biegła umiejętność korzystania i interpretowania przepisów prawa,
 2. znajomość topografii Gminy Rokietnica,
 3. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 4. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. prawo jazdy kat. „B”,
 6. umiejętność redagowania decyzji, pism, informacji, ogłoszeń,
 7. umiejętność budowania dobrych relacji z klientem Urzędu oraz współpracownikami,
 8. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 9. sprawna i efektywna organizacja pracy,
 10. planowanie i analityka,
 11. praca w zespole,
 12. obsługa urządzeń techniki biurowej,
 13. kompetencje:
  1) samodzielność,
  2) zarządzanie czasem,
  3) rzetelność,
  4) obowiązkowość,
  5) odpowiedzialność,
  6) terminowość,
  7) obiektywizm,
  8) komunikatywność,
  9) odporność na stres i na zmiany w pracy,
  10) kreatywność,
  11) wysoka kultura osobista.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i współdziałanie z innymi organami administracji publicznej właściwymi w sprawach ochrony środowiska (np.: RDOŚ, GIOŚ, WIOŚ, SANEPID);
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku zgodnie zakresem czynności (ekoportal, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami - KOBIZE), w tym wykonywanie raportów;
 3. ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji;
 4. opracowanie, aktualizacja  i raporty dot. planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy;
 5. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, w tym współpraca w zakresie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz Programów  Ochrony Powietrza;
 6. prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 7. ochrona środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
 8. prowadzenie spraw związanych ze składowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 9. ochrona wód, w tym prowadzenie spraw związanych z zachowaniem stosunków wodnych na gruncie;
 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawki opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz informowanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu o wysokości kwoty należnej Wodom Polskim z części stanowiącej przychód Wód Polskich z wpływów uzyskanych z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 11. prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi i wojennymi;
 12. współdziałanie z innymi podmiotami w opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów, w zakresie ochrony środowiska w gminie;
 13. wdrażanie nowych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej w szczególności prowadzenie akcji promocyjnych z zakresu ochrony środowiska w szkołach, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej gminy;
 14. kontrole i wizje w terenie związane z zakresem obowiązków i prowadzonych spraw;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
 16. redagowanie informacji z zakresu realizowanych zadań podlegających zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokietnica oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu www.rokietnica.pl;
 17. przygotowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych zadań celem ich publikacji w prasie lokalnej, na stronie www.rokietnica.pl oraz na profilu Rokietnica.pl na FB;
 18. współorganizacja przedsięwzięć i wydarzeń proekologicznych na terenie Gminy Rokietnica;
 19. współpraca z  jednostkami pomocniczymi Gminy Rokietnica, jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną PUK sp. z o.o. w Bytkowie,  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony przyrody;
 20. wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy,
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 4. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia. (pobierz druk)

 1. komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko do spraw ochrony środowiska - podinspektor w Urzędzie Gminy Rokietnica uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty pracy lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania procesu naboru.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska - podinspektor w Urzędzie Gminy Rokietnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta w następujących godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530);
 3. z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie;
 4. po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl - Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.rokietnica.pl w menu „Urząd Gminy” zakładka „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru;
 5. informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji – referent Małgorzata Ciesielczyk tel. 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl.

IX. Informacja o wyniku naboru:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1.

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 1. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

XI. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Rokietnica na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz udostępnione członkom Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica;
 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. podanie Pani/Pana danych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksy Pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

Rokietnica, dnia 23 listopada 2022r.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Małgorzata Ciesielczyk
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-11-23 12:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-11-23 13:07:02)