Wydawanie dowodów osobistych

Symbol:
5344

Nr karty:
RSO-12

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

 • Wniosek (wydrukowany obustronnie).
 • Aktualne zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  Fotografia kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 • Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu), a w przypadku jego braku inny dokument zawierający fotografię.

Załączniki do pobrania

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Kto składa wniosek:

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne, jeśli wniosek składany jest osobiście w Urzędzie. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12 rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.

Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 12 roku życia możesz również złożyć przez Internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • w dowolnym organie gminy
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
  - zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  - jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydawany osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
 • w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:

 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o aktywacji kodów PIN, oraz jak je później zmienić, przeczytaj więcej informacje na stronie https://www.gov.pl/e-dowod

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty:
Bez opłaty.

Termin odpowiedzi:
do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 602
w poniedziałki 12:00-18:00
od wtorku do piątku 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Prowadzimy bezpośrednią obsługę tylko klientów umówionych.

Umówić można się przez stronę internetową: https://rokietnica.ustaltermin.pl/ lub telefonicznie pod nr. 61 8 960 621.

Uwagi:
BRAK

Wytworzył:
Ilona Korczyńska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:12:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-28 08:38:08)