Wydawanie dowodów osobistych

Symbol:
5344

Nr karty:
RSO-12

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Załączniki do pobrania
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Opłaty:
Bez opłaty.

Termin odpowiedzi:
do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 602
w poniedziałki 12:00-18:00
od wtorku do piątku 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Do wniosku dołącz:
    a. aktualną fotografię,
    b. dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty, ważny paszport (do wglądu).
3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.
4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
5. Odbierz dowód osobisty.

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikację na www.gov.pl/web/mswia/bip. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Uwagi:

1.Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

2.Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
• upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie,
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,
• uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.

3.W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego. 

4. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

5. Dowód osobisty wydaje się na wniosek. 

6. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

7. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

8.Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

   – osoby małoletniej, której do ukończyła 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,

   – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składaj jeden z rodziców

   – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,                                         

   – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

9.Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności prze składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

10.W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

11.Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię  przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 z ze zm.).

12.Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

13.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z  wyjątkiem następujących przypadków:

- dowód osobisty wydawany osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;

- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;

- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 10 działu "Uwagi" niniejszej karty informacyjnej).

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:12:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-03-09 14:23:59)