Uchwały z 2003 roku

5. sesja - 24 lutego 2003
V/47/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Sarnia] Nr 48 z dn. 26 marca 2003 r., poz. 917 link
V/48/2003 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
V/49/2003 przyznania finansowej rekompensaty dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Rokietnica za podejmowane przez nich działania nd. link
V/50/2003 zmiany Uchwały Nr XLII/468/2002 rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do etapowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie utworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej w miejscowościach Rostworowo, Bytkowo, Rokietnica, Kiekrz i Sobota nd. link
V/51/2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewidencyjny 91/9 ÷ 91/15 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na cele usług publicznych nd. link
V/52/2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla części działki nr ewidencyjny 189/10 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na cele usług publicznych nd. link
V/53/2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 731 ÷ 738 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
V/54/2003 rozstrzygnięcia zarzutu Państwa Lucyny i Józefa Galewskich wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz - rejon ul. Ptasiej nd. link
V/55/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
6. sesja - 31 marca 2003
VI/56/2003 uchwalenia Statutu Gminy Rokietnica Nr 70 z dn. 6 maja 2003 r., poz. 1354 link
VI/57/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo - tereny przeznaczone pod Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Nr 120 z dn. 8 lipca 2003 r., poz. 2207 link
VI/58/2003 przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica" nd. link
VI/59/2003 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Nr 69 z dn. 5 maja 2003 r., poz. 1323 link
VI/60/2003 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica (tekst jednolity - Uchwała XLIX/529/2002 z 9.10.2002) nd. link
VI/61/2003 nadania imienia Przedszkolu w Rokietnicy nd. link
7. sesja - 28 kwietnia 2003
VII/62/2003 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2002 nd. link
VII/63/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Bukowa, Dębowa] Nr 77 z dn. 15 maja 2003 r., poz. 1489 link
VII/64/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Kwiatowa] Nr 77 z dn. 15 maja 2003 r., poz. 1490 link
VII/65/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Modrzewiowa] Nr 77 z dn. 15 maja 2003 r., poz. 1491 link
VII/66/2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Ptasiej - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
VII/67/2003 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica Nr 77 z dn. 15 maja 2003 r., poz. 1492 link
VII/68/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
VII/69/2003 zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXXII/353/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 r. oraz Uchwałą Nr XL/434/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2001 r. nd. link
VII/70/2003 organizacji i przeprowadzenia konkursu "Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni" w roku 2003 oraz o powołaniu Zespołu Oceniającego nd. link
8. sesja - 28 maja 2003
VIII/71/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
9. sesja - 14 lipca 2003
IX/72/2003 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 48 i 49 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy Nr 160 z dn. 9 października 2003 r., poz. 2999 link
IX/73/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ulicy Ptasiej Nr 137 z dn. 12 sierpnia 2003 r., poz. 2584 link
IX/74/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej Nr 168 z dn. 29 października 2003 r., poz. 3137 link
IX/75/2003 nadania nazw ulic w miejscowości Bytkowo gmina Rokietnica [ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Borówkowa] Nr 135 z dn. 8 sierpnia 2003 r., poz. 2557 link
IX/76/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Cedrowa] Nr 135 z dn. 8 sierpnia 2003 r., poz. 2558 link
IX/77/2003 zmiany Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok nd. link
IX/78/2003 zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo nd. link
IX/79/2003 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
IX/80/2003 zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
IX/81/2003 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
IX/82/2003 zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo nd. link
IX/83/2003 zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Nr 135 z dn. 8 sierpnia 2003 r., poz. 2559 link
IX/84/2003 wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica nd. link
IX/85/2003 zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
IX/86/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
IX/87/2003 powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica oraz wyboru jej przewodniczącego nd. link
IX/88/2003 powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica oraz wyboru jej przewodniczącego nd. link
10. sesja - 12 września 2003
X/89/2003 zaciągnięcia pożyczki w 2004 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kiekrz - Chwaliszewo - Pawłowice nd. link
X/90/2003 zaciągnięcia pożyczki w 2004 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa nd. link
X/91/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
X/92/2003 powołania Zespołu ds. rozpatrzenia kierunków działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rokietnicy oraz propozycji współpracy Spółki z o. o. "AQUANET" Poznań z Gminą Rokietnica w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nd. link
X/93/2003 powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników nd. link
X/94/2003 wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy Osady w Dębowcu nd. link
X/95/2003 utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przyjecia statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "DROGA" nd. link
X/96/2003 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych  nd. link
X/97/2003 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie w miejscowości Napachanie nd. link
X/98/2003 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
X/99/2003 nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mrowino nd. link
X/100/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ulic Letniskowej i Wczasowej Nr 177 z dn. 14 listopada 2003 r., poz. 3282 link
X/101/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 91/9 ÷ 91/15 Nr 177 z dn. 14 listopada 2003 r., poz. 3283 link
X/102/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla części działki nr ewid. 189/10 Nr 177 z dn. 14 listopada 2003 r., poz. 3284 link
X/103/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica - tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze, zabudowę mieszkaniową oraz pod tereny zieleni parkowej i ekologicznej Nr 177 z dn. 14 listopada 2003 r., poz. 3285 link
X/104/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 731 ÷ 738 Nr 177 z dn. 14 listopada 2003 r., poz. 3286 link
X/105/2003 udzielenia pomocy na realizację własnych zadań bieżących powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
11. sesja - 27 października 2003
XI/106/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Chabrowa, Makowa] Nr 184 z dn. 1 grudnia 2003 r. , poz. 3428 link
XI/107/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Poranek] Nr 184 z dn. 1 grudnia 2003 r. , poz. 3429 link
XI/108/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Klonowa] Nr 184 z dn. 1 grudnia 2003 r. , poz. 3430 link
XI/109/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Graniczna] Nr 184 z dn. 1 grudnia 2003 r. , poz. 3431 link
XI/110/2003 nadania nazw ulic w miejscowości Rostworowo gmina Rokietnica [ul. Graniczna, Jodłowa, Świerkowa, Modrzewiowa] Nr 184 z dn. 1 grudnia 2003 r. , poz. 3432 link
XI/111/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica rejon ul. Szkolnej, ul. Trakt Napoleoński i ul. Zielonej - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny zieleni parkowej i ekologicznej - Etap I Nr 194 z dn. 16 grudnia 2003 r., poz. 3623 link
XI/112/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota rejon ulicy Poznańskiej - tereny przezaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz rezydencjalną - Etap I Nr 194 z dn. 16 grudnia 2003 r., poz. 3624 link
XI/113/2003 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach nd. link
XI/114/2003 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu nd. link
XI/115/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
13. sesja - 15 grudnia 2003
XIII/116/2003 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4625 link
XIII/117/2003 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4626 link
XIII/118/2003 podatku od posiadania psów Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4627 link
XIII/119/2003 ustalenia stawek opłaty targowej Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4628 link
XIII/120/2003 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4629 link
XIII/121/2003 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa Nr 214 z dn. 17 grudnia 2003 r., poz. 4630 link
XIII/122/2003 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr IV/53/98 z dnia 30.12.1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica (tekst jednolity - Uchwała Nr XLIX/529/2002 z 9.10.2002 roku, ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003 roku) nd. link
XIII/123/2003 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XIII/124/2003 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok nd. link
XIII/125/2003 rozstrzygnięcia zarzutu pana Tomasza Jasińskiego wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz - obejmującego obszar działek nr ewid. 745/1, 745/2 i części działki nr 745/3 - Etap I nd. link
XIII/126/2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 70, 71/2 ÷ 71/4, 44/3, 721 ÷ 726, 695 ÷ 697 i 693/2 - przeznaczonych pod mieszkalnictwo z wyznaczeniem terenów na cele usług i handlu nd. link
XIII/127/2003 zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXXII/353/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 roku, Uchwałą Nr XL/434/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2001 roku oraz Uchwałą Nr VII/69/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 roku nd. link
XIII/128/2003 zbycia nieruchomości gminnych w miejscowości Rokietnica nd. link
XIII/129/2003 zmiany Uchwały Nr IX/84/2003 Rady Gminy Roketnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica nd. link
XIII/130/2003 nadania nazw ulic w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Bogumiła, Bożydara, Budzisława, Dobrowita, Gniewka, Gorzysława, Halszki, Leszka, Lubomira, Mieszka, Mścibora, Radziwoja, Sędziwoja, Sobiesława, Swantibora, Unisława, Zbyszka, Ziemowita] Nr 9 z dn. 29 stycznia 2004 r., poz. 265 link
XIII/131/2003 nadania nazw ulic w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Leszka, Lubomira] Nr 9 z dn. 29 stycznia 2004 r., poz. 266 link
XIII/132/2003 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Świt] Nr 9 z dn. 29 stycznia 2004 r., poz. 267 link
XIII/133/2003 zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rostworowo nd. link
XIII/134/2003 zmian w budżecie gminy na 2003 rok nd. link
XIII/135/2003 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie w miejscowości Rokietnica nd. link
XIII/136/2003 sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego nd. link
XIII/137/2003 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XIII/138/2003 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy aktywizacji gospodarczej oraz pasa zieleni przy oczyszczalni ścieków w Bytkowie nd. link
14. sesja - 29 grudnia 2003
XIV/139/2003 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 9 z dn. 29 stycznia 2004 r., poz. 273 link
XIV/141/2003 zmiany Uchwały Nr IV/36/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rokietnica nd. link
XIV/142/2003 ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 10:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:28:54)